Zakres usług świadczonych przez CGP Sp. z o.o. obejmuje:

Z

Usługi audytorskie:

  • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  • przeglądy sprawozdań finansowych
Z

usługi w zakresie rachunkowości:

  • Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości (opracowywanie polityki rachunkowości, dostosowywanie systemów księgowych do nowych wymogów sprawozdawczych)
  • Doradztwo w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych
Z

Inne usługi:

  • Opracowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych, w tym wycen podmiotów i przedsięwzięć gospodarczych,
  • Usługi wspomagające w procesie przekształceń, łączenia i przejęć podmiotów gospodarczych,
Z

Badanie lub przegląd sprawozdań finansowych mogą być poszerzone o pogłębioną analizę ekonomiczno – finansową podmiotu badanego, uzupełnione symulacją jego krótkoterminowej pozycji dochodowej i majątkowo – kapitałowej

Z

Wykonywane opinie i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe uwzględniają każdorazowo aspekt podatkowy związany z ocenianym zagadnieniem

W zakresie usług obsługi przekształceń podmiotów gospodarczych, CGP Sp. z o.o. współpracuje ściśle z:

Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy